Soutěž 2013 – Letní tvoření Na Spirále

Vyhlašujeme pátý ročník zákaznické soutěže Letní tvoření Na Spirále – tvořte z našich korálků, pochlubte se na webu a vyhrajte!

Podmínky soutěže

  1. Soutěžící vytvoří vlastní šperk (doplněk, výrobek – cokoliv) z korálků, drátků, komponent, případně i z jiného materiálu. Velikost, tvar a forma výtvoru nejsou nijak určeny nebo omezeny.
  2. Alespoň jeden z dílů, z nichž je výrobek vytvořen, byl nakoupen v internetovém obchodě Na Spirále (tj. má zde svoji produktovou stránku) a je v době přihlášení do soutěže v prodeji.
  3. Fotografii (případně fotografie) výtvoru společně s popiskou umístí soutěžící na libovolnou, veřejně dostupnou webovou stránku. Umístění není dále specifikováno, může se jednat o jakékoliv osobní stránky, blog, diskusní fórum, internetový hobby magazín, aukční web, e-shop, atd. Celý obsah stránky, na níž je fotografie umístěna, musí vyhovovat platným zákonům ČR.
  4. Fotografie je doprovázena textovou popiskou, jež obsahuje tento text: “Letní tvoření Na Spirále”.
  5. Text popisující fotografii výrobku dále musí obsahovat funkční hypertextové odkazy (linky) na stránky s díly, které byly nakoupeny Na Spirále (viz bod 2). Přesný text HTML odkazu ke zkopírování nalezne soutěžící ve spodní části stránky s detailem každého produktu.
  6. Adresu stránky s fotografií (URL) zašle soutěžící na email soutez@naspirale.cz do 15. 10. 2013.
  7. Jeden soutěžící smí do soutěže přihlásit maximálně 3 výrobky. Pokud soutěžící přihlašuje více výtvorů, zašle pouze jeden email se seznamem odkazů na všechny práce (pokud jsou prezentovány na více stránkách). V případě, že soutěžící zašle odkaz na více než tři výtvory, budou hodnoceny první tři v pořadí.
  8. Soutěžící nemůže přihlásit výrobek, s nímž se zúčastnil jiné soutěže.

Pokud nebude přihlášený výrobek splňovat některou z výše uvedených podmínek, neznamená to automaticky okamžité odmítnutí — soutěžící bude nejprve vyzván, aby náležitosti doplnil. O úspěšném přihlášení výrobku do soutěže bude soutěžící informován. Odkazy na vítězné výrobky budou zveřejněny na stránkách NaSpirale.info.

Upozornění

Do soutěže jsou přijímány pouze WEBOVÉ ADRESY stránek s fotografiemi, NIKOLIV VÝROBKY samotné. Výrobek omylem zaslaný poštou nebude hodnocen a nebude ani soutěžícímu vrácen (lze domluvit na vlastní náklady soutěžícího).

Za “veřejně dostupné stránky” jsou považovány stránky, na jejichž přístup NENÍ vyžadováno přihlášení (heslem, apod). Mějte toto na paměti, pokud umisťujete fotografie svých výrobků v rámci sociálních sítí nebo na uzavřených diskusních fórech, atd.

Vždy respektujte pravidla provozovatele, na jehož stránkách uveřejňujete fotografie svých výrobků. Například přihlášky obsahující prokliky na výrobky na Fler.cz nejsou akceptovány, protože nejsou v souladu s těmito pravidly. Fler je prodejní server, který neumožňuje umisťování prokliků směrem ven — jsou považovány za reklamu, která není přípustná.

Pokud bude vaše přihláška akceptována, bude považována za definitivní (jsou možné úpravy ve smyslu doplnění funkčnosti odkazů a podobně, náhrada jedné přihlášky druhou a výměna jednoho výrobku za druhý nebude akceptována).

S přihláškami nespěchejte – čas odeslání přihlášky není podstatný, stačí vše stihnout do termínu uzávěrky.

Hodnocení a další informace

Výrobky přihlášené do soutěže budou posouzeny týmem zaměstnanců a spolupracovníků obchodu Na Spirále. Letos se soutěže neúčastní pět(!) z výherců minulých ročníků, kteří se stali členy našeho týmu :-). Šance tedy máte větší, ale ani letos to jistě nebude snadné…

Kdo bude letos vaše soutěžní příspěvky hodnotit:

Hodnocena bude zejména originalita, kvalita provedení, název, celkový estetický dojem. Kvalita fotografie není určující, je ale třeba mít na paměti, že dobrý výtvor nejlépe vynikne na dobré fotografii.

Při hodnocení zohledňujeme také, zda jsou přihlášené výrobky vaším originálním nápadem nebo jde o šperk zhotovený podle návodu. Výrobky podle návodů přihlásit můžete, ale originály mají díky vyššímu podílu práce autora větší šance.

Jak můžete posoudit z přehledu předchozích ročníků, úroveň soutěže je opravdu vysoká. Pro nás je rostoucí úroveň soutěže velká radost a pro vás – doufáme – motivace.

Ceny

Nejlepší tři soutěžící budou odměněni:


VÍTĚZNÉ VÝROBKY soutěže 2012

VÍTĚZNÉ VÝROBKY soutěže 2011

VÍTĚZNÉ VÝROBKY soutěže 2010

VÍTĚZNÉ VÝROBKY soutěže 2009

Bohužel, někteří soutěžící výrobky přihlášené v předchozích ročnících z webu stáhli, na část soutěžních prací se tak můžete podívat jen díky našim zálohám (proklik již není funkční).
Fotografie soutěžních prací z roku 2009 zálohovány nejsou, vidět tak můžete jen jejich část.